Jak wynika ze statystyk i badań na temat zdrowia psychicznego społeczeństwa, rośnie odsetek różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Winny jest przede wszystkim narastający stres, szybkie tempo życia, brak równowagi między pracą, a życiem prywatnym. To jednak nie wszystkie powody. Faktem pozostaje, że pojawiające się zaburzenia psychiczne u pracowników stanowią poważny problem, z którym pracodawcy już teraz powinni podjąć walkę. Stawką jest dobrostan pracowników oraz działanie całej organizacji. Jak przeciwdziałać zaburzeniom, wzmacniać odporność psychiczną pracowników i skąd bierze się problem ze zdrowiem psychicznym pracowników?

Zdrowie psychiczne pracowników skąd się biorą zaburzenia psychiczne?

O tym, jak poważny jest to problem, świadczą chociażby raporty z ostatnich lat. Zgodnie z WHO, do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie. Jest to fakt, z którym już teraz należy się zmierzyć i przygotować się na to, by poświęcić zdrowiu psychicznemu pracowników więcej uwagi. Statystycznie bowiem problem ten nie ominie także Twojej organizacji.

Warto również pochylić się nad raportem Ogólnopolskiej Kampanii edukacyjno-informacyjnej  „Zrozum. Poczuj. Działaj!”, który podsumowuje problemy i potrzeby z zakresu zdrowia psychicznego, jakie występują w środowisku pracy. Według ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej, w ramach której przeprowadzono badanie na grupie liczącej 1000 osób, której 77,3% stanowili pracownicy, a 22,7% pracodawcy, zaburzenia psychiczne są coraz bardziej powszechne co można dostrzec na podstawie danych o absencji chorobowej oraz wydatkach na świadczenia społeczne. Na podstawie danych z 2020 r. odnotowano wzrost o 25,3% zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Główne zaburzenia psychiczne, będące przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich to:

– reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

– epizod depresyjny

– inne zaburzenia lękowe.

Badania wykazały, że praca w formie zdalnej również ma duży wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Było to zauważalne zwłaszcza w okresie pandemii. Prawdopodobnie wynikało to z konieczności zmiany  dotychczasowych warunków pracy i przystosowania się do nowych, takich jak np. pogodzenie obowiązków domowych z pracą zdalną czy izolacja społeczna. Wielu osobom trudno było m.in. zachować niezbędny work-life balance.

Wypalenie zawodowe i spadek odporności psychicznej jakie są główne problemy pracowników?

Jakie są główne problemy w obszarze zdrowia psychicznego wśród polskich pracowników? Okazuje się, że zgodnie z przywołanym powyżej raportem, wśród najczęstszych z dolegliwości psychicznych dotykających pracowników znajdziemy:

 • wypalenie zawodowe (85%),
 • depresje i inne zaburzenia nastroju  (78%),
 • zaburzenia nerwicowe/ zaburzenia lękowe (59%)
 • zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem (41%)

W dalszej kolejności wymieniono uzależnienia takie jak pracoholizm, uzależnienie od Internetu, zakupoholizm, uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zaburzenia odżywiania.

Co najczęściej ma wpływ na zdrowie psychiczne pracowników? Przyczyny zaburzeń psychicznych

Co może przyczynić się do powstawania zaburzeń psychicznych u pracowników, wypalenia zawodowego i osłabienia ich odporności psychicznej? Okazuje się, że wpływ ma na to wiele czynników związanych z warunkami pracy. To, w jaki sposób zorganizowana jest praca w danym przedsiębiorstwie ma powiązanie ze zdrowiem psychicznym zespołu. Nic dziwnego, w końcu to w pracy spędzamy 1/3 doby.

Czynniki głównie sprzyjające powstawaniu lub wzmacnianiu zaburzeń psychicznych wśród pracowników:

 • zbyt duża ilość stresu,
 • presja czasu,
 • nadmiar zadań,
 • za duży nacisk przełożonych,
 • brak integracji w zespole,
 • brak kompetencji do wykonywanych zadań,
 • zadania poniżej kwalifikacji,
 • nieodpowiedni sprzęt i wyposażenie miejsca pracy.

Ponadto wpływ mają także takie czynniki, jak:

 • brak stabilności zatrudnienia,
 • niedostrzeganie sensu wykonywanych zadań,
 • zadania o niskiej szansie realizacji,
 • brak wzajemnego szacunku, przemoc i mobbing w pracy,
 • dyskryminacja,
 • podkreślanie hierarchiczności,
 • nierówne traktowanie,
 • brak zaufania kierownictwa do pracowników,
 • zmienność decyzji w krótkim czasie,
 • chaos informacyjny,
 • wynagrodzenie poniżej kwalifikacji,
 • zaburzanie work-life balance,
 • nadmierna kontrola.

Do tego nie bez znaczenia są osobiste trudności pracowników i ich problemy rodzinne oraz niezdrowy styl życia. Przekładają się one bowiem bardzo często na relacje ze współpracownikami oraz ogólne samopoczucie i mniejszą efektywność.

Środowisko zawodowe, w którym doświadczamy nadmiernego stresu, może negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Codzienne napięcia, presja czasu, nadmierne obciążenia obowiązkami, a także trudności w relacjach ze współpracownikami mogą prowadzić do narastającego uczucia przytłoczenia i frustracji. Nadmiar stresu ma także wpływ na problemy ze zdrowiem takie jak: bóle głowy, schorzenia kardiologiczne, choroby układu pokarmowego, osłabienie układu odpornościowego czy zaburzenia hormonalne.

Skutki problemów psychicznych jak wpływają one na relacje w pracy i efektywność pracownika?

Należy dostrzec, że problemy psychiczne, różnego rodzaju zaburzenia w obszarze dobrostanu psychicznego mają poważny wpływ na danego pracownika, a także jego otoczenie – najbliższych współpracowników i całą organizację. Symptomami zaburzeń psychicznych są bowiem m.in. wyczerpanie, problemy z pamięcią i koncentracją, brak skupienia, rozkojarzenie, otępienie co może skutkować większą częstotliwością występowania wypadków przy pracy, zapominaniem o istotnych terminach i obowiązkach. Pracownik łatwiej popełnia błędy nawet gdy wykonuje zadania, które wcześniej nie sprawiały mu żadnych trudności.

U pracownika pojawia się także brak motywacji do wykonywania obowiązków, mniejsza kreatywność, a także niskie zaufanie do pracodawcy. Zmniejsza się również otwartość na nowe zadania i wszelkie zmiany w miejscu pracy, nie tylko w zakresie obowiązków ale także ogólnych zasad współpracy. Spada także efektywność pracownika. Pracodawca musi się także mierzyć z częstszymi zwolnieniami chorobowymi, mniejszą wydajnością organizacji, a co za tym idzie, mniejszymi zyskami. Dodatkowe koszty generują także błędy popełniane przez pracownika oraz wypadki przy pracy.

Profilaktyka zaburzeń psychicznych jakie działania może wdrożyć pracodawca dla zwiększenia odporności psychicznej pracowników?

Czy skuteczne unikanie zaburzeń psychicznych jest w ogóle możliwe? A jeżeli tak, to jak pracodawca może im przeciwdziałać? Zaburzenia u pracowników mogą być efektem:

 • niskiej świadomości i higieny zdrowia psychicznego,
 • braku psychoedukacji,
 • cech osobowościowych pracowników tj. niskiej samooceny, wysokiej wrażliwości, trudności w radzeniu sobie ze stresem i zmianami, niskiej elastyczności psychologicznej, perfekcjonizmu, zewnętrznie umiejscowionego poczucia kontroli oraz czynników ryzyka biologicznych i genetycznych,
 • stylu zarządzania w organizacji,
 • brakiem odpowiednich polityk i procedur reagowania na zachowania pracowników (w tym również kadry menadżerskiej), które negatywnie wpływają na atmosferę w pracy i relacje międzyludzkie.

Powyższe informacje wskazują obszary, które mogą być poddane analizie w firmie, co może prowadzić do wdrożenia programów pomocowych oraz świadczenia wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Narzędziem, które bardzo dobrze się tutaj sprawdza jest cykliczne badanie potrzeb pracowników, które pozwala zidentyfikować nie tylko problemy związane ze zdrowiem psychicznym pracowników, ale także ich źródła.

W procesie dbania o dobrostan psychiczny pracowników istotne jest także zadbanie o edukację pracowników w temacie zdrowia psychicznego, aby zwiększyć ich świadomość i zminimalizować stygmatyzację związaną z kwestiami psychicznymi. Wprowadzenie działań edukacyjnych obejmujących profilaktykę zdrowia psychicznego może przyczynić się do lepszego zrozumienia, jak skutecznie zarządzać stresem i utrzymywać zdrowe nawyki psychiczne, a także kształtować odporność psychiczną.

Nie bez znaczenia jest także podnoszenie kompetencji menadżerskich oraz okresowa ocena systemu zarządzania, procedur oraz wartości wpisanych w ład korporacyjny danej organizacji. W ten sposób firma może tworzyć bardziej wspierające środowisko pracy, sprzyjające ogólnemu dobrostanowi pracowników.

Zapobieganie problemom ze zdrowiem psychicznym i budowanie odporności psychicznej – działania pracodawcy

Aby zapobiegać zaburzeniom psychicznym u pracowników ważne jest, aby stworzyć przyjazne środowisko pracy. W jaki sposób pracodawca może to osiągnąć? Bardzo ważne elementy zdrowego środowiska pracy to zwłaszcza:

 • dbałość o przyjazne relacje w zespole, skupienie się na odpowiedniej komunikacji między pracownikami, inwestowanie w integrację zespołu,
 • wprowadzanie atmosfery współpracy zamiast rywalizacji,
 • poszanowanie wzajemnej pracy i czasu, dbanie o work-life balance,
 • wprowadzenie działań zapobiegających mobbingowi w miejscu pracy,
 • zapewnienie pracownikom wygodnego miejsca do spędzania przerw i rozmowy.

Dobrym pierwszym krokiem w ocenie tego, jak praca wpływa na dobrostan pracowników jest ocena ryzyka psychospołecznego, a także analiza potrzeb pracowników w obszarze zdrowia psychicznego. Pozwoli to ocenić, jakich działań potrzebuje zespół i w jakim stanie w tej chwili jest zdrowie kadry. Następnie warto wdrożyć zalecane działania zapobiegające powstawaniu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Chcesz wdrożyć takie działania w swojej organizacji i zapobiegać problemom ze zdrowiem psychicznym w zespole? Planujesz wdrożyć odpowiednie środki do wzmacniania odporności psychicznej pracowników? Skontaktuj się z nami! Nasz specjalista pomoże Ci zadbać o dobre samopoczucie i zdrowie Twojego zespołu.