Idź do strony głównej

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Dane osobowe i ich ochrona w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych zbieranych przez NMS – Novelty Medical Supply sp. z o.o. (dalej Spółka), gdzie występuje ona w charakterze administratora danych osobowych, sposobów na jakie są te dane wykorzystywane, a także praw osób związanych z wykorzystywaniem i zbieraniem tych danych.
W celu ułatwienia kontaktu w zakresie ODO prosimy o kontakt na adres e – mail: iod@nmspoland.pl
W ramach obowiązku ustawowego, ale także aby budować zaufanie Państwa, jako dla naszych potencjalnych pracowników chcemy poinformować o:

 • powodach gromadzenia i przetwarzania danych;
 • podstawie prawnej przetwarzania;
 • jakie są Państwa prawa w związku z tymi operacjami.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do osób fizycznych, które są:

 • Osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę, zwanymi łącznie Kandydatami lub Państwo.

3. W związku z przeprowadzanym procesem rekrutacyjnym możemy przetwarzać następujące kategorie danych Kandydatów:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • adres zamieszkania,
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

a razie konieczności także:

 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • pozostałe informacje zawarte w przekazywanych CV i listach motywacyjnych


Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacyjnego. Każdorazowy szczegółowy zakres podawanych danych wynika z charakteru stanowiska, o które ubiega się Kandydat, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Możemy także zbierać Państwa dane z innych, ogólnie dostępnych źródeł (np. oświadczenia Kandydatów zamieszczone na portalach dla osób poszukujących pracy) w celu weryfikacji prawdziwości informacji podawanych przez Kandydatów.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane są przetwarzane wyłącznie gdy:

 • osoba uprawniona wyraziła na to zgodę;
 • jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przetwarzanie jest konieczne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas, jako administratorze danych;

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu, do realizacji którego zostały zebrane.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Poniżej przedstawiono zestawienie celów przetwarzania oraz przypisane im okresy przechowywania danych:

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Przeprowadzenie rekrutacji

do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że Kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wypełnienie obowiązków wynikających z zakresu ochrony danych osobowych, np. w zakresie realizacji uprawnień podmiotów danych, tworzenia niezbędnych rejestrów i ewidencji

Do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia odpowiedzialności Spółki

Uzasadniony interes Administratora danych osobowych – w tym obrona przed ewentualnymi roszczeniami

Do czasu przedawnienia roszczeń, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

Na potrzeby przyszłych rekrutacji

Do czasu wycofania zgody

5. Środki zabezpieczające

Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie rekrutacji, a uzyskujący dostęp do danych osobowych Kandydatów muszą przestrzegać wewnętrznych procedur i zasad związanych z przetwarzaniem DO w celu ich odpowiedniej ochrony i zapewnienia zasad poufności, a także do zapewnienia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ich ochrony.
Środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez Spółkę mające na celu ochronę informacji (nie tylko danych osobowych) uwzględniają najnowsze zdobycze techniki stosowane w tego rodzaju zabezpieczeniach i są adekwatne do celu, zakresu i charakteru przetwarzania danych.

6. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych odbywa się poprzez ich udostępnienie podmiotom będącym samodzielnymi Administratorami Danych lub poprzez powierzenie do przetwarzania podwykonawcom Spółki, na podstawie zawartych umów powierzenia podmiotom, z których usług Spółka korzysta przy rekrutacji, tj.

 • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne
 • podmioty świadczące usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne;
 • podmioty funkcjonujące w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Spółka, dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji,

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, a także – dostawcom usług kurierskich lub pocztowych,  innym osobom, jeśli jest ku temu podstawa prawna lub umowna. 
Spółka nie przetwarza danych poza obszarem EOG, z wyłączeniem podmiotów będących dostawcami wybranych systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W tym przypadku Państwa dane są chronione przy pomocy zabezpieczeń stosowanych przez tego dostawcę, jednak zawsze adekwatnych do celu, zakresu i sposobu przetwarzania. Mogą Państwo poprosić ponadto o dodatkowe informacje w tym zakresie.

7. Prawa i obowiązki Kandydatów i zasady korzystania z tych praw:

Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a jeśli uważają Państwo, ze jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o kontakt w tym zakresie, żebyśmy mogli niezwłocznie skorygować te informacje.
Ponadto mają Państwo prawo do:

 • wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy zastrzeżeniu, ze wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 • żądania usunięcia danych albo ograniczenia przetwarzania ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania, jeśli takowe zachodzi);
 • przeniesienia danych do usystematyzowanego, zewnętrznego zbioru danych (prowadzonego przez innego administratora);

Z praw tych mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, listownie, telefonicznie składając wniosek pod numerem +48 797 703 449, lub mailowo pod adresem iod@nmspoland.pl.
Jeśli nie są Państwo ukontentowani sposobem, w jaki Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.
Jeśli dalej nie będą Państwo zadowoleni z realizacji przez Spółkę Państwa praw, istnieje również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do okresowego ich sprawdzania i potwierdzania. Prosimy również o informowanie nas o zmianach udzielonych nam informacji będących danymi osobowymi, jak np. zmiana danych kontaktowych, abyśmy mogli lepiej realizować nasze usługi względem Państwa.

8. Aktualność

Niniejsza klauzula została zaktualizowana 14.01.2024 i może podlegać dalszym zmianom. Jeśli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień materii związanych z danymi osobowymi będziemy przekazywali w sposób zwyczajowo przyjęty w kontaktach z Kandydatami.

Czego szukasz?

Chcesz o coś zapytać?